Fyzioterapeut náplň činností


Fyzioterapeut vykonáva činnosti a ďalej ustanovuje a vykonáva bez odborného dohľadu v súlade s diagnózou lekára prípadne v súlade s odporúčaným postupom lekára, ak je stanovený, a na základe vlastného vyšetrenia optimálny variant a kombinácie fyzioterapeutických postupov tak, aby sa dosiahol cieľ požadovaný lekárom. Pritom najmä  vykonáva vyšetrenia, ktoré sú nutné pre stanovenie ďalšieho postupu vo fyzioterapii, ako zisťovanie anamnézy, vyšetrenie postúry, polohy a funkcie jednotlivých pohybových segmentov, vyšetrenie dychových funkcií, a to hlavne pomocou manuálnych postupov, meraní, špecifických testov a prístrojových diagnostických metód.

Fyzioterapeut vykonáva komplexné kineziologické vyšetrenie vrátane diagnostiky funkčných porúch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spúšťových bodov, algeziologické vyšetrenie, škálové hodnotenie spasticity a ďalších neurologických prejavov.

– vykonáva analýzu bežných denných aktivít z hľadiska fyzioterapie,

– vykonáva cielené ergonomické vyšetrenie vzhľadom k stavu pacienta,

– na základe fyzioterapeutickej diagnózy stanovuje individuálny terapeutický krátkodobý a dlhodobý plán so znalosťou patofyziológie ochorenia, chyby alebo poruchy

– aplikuje podľa aktuálneho stavu pacienta fyzioterapeutické a kinezioterapeutické metódy, napríklad manuálne a prístrojové,  vykonáva interpretáciu a korekciu funkčných porúch pohybového systému, hlavne pri poruchách postúry, lokomócie, hybnosti, fyzioterapeutickými a reedukačnými metódami,

– prostredníctvom pohybu a ďalších fyzioterapeutických metód cielene ovplyvňuje funkcie ďalších systémov, vrátane psychických funkcií,

– doporučuje kompenzačné pomôcky podľa stavu pacienta,

– aplikuje metódy fyzikálnej terapie a balneologické procedúry,

– hodnotí výsledný efekt fyzioterapeutickej starostlivosti.

Objednanie na vyšetrenie

Fyzioterapeut bez odborného dohľadu a bez indikácie môže

– vykonávať  prevenciu, edukáciu a poradenstvo za účelom udržania, alebo obnovenia pohybových funkcií,

– školiť zdravotníckych pracovníkov spôsobilých poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v oblasti rehabilitačného ošetrovateľstva, predovšetkým v prevencii imobilizačného syndrómu,

– doporučovať ergonomické úpravy bydliska a pracoviska pacientov vrámci prevencie porúch pohybového systému,

– zoznamovať pacientov s možnosťami sociálnej starostlivosti a v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti pri sociálnej rehabilitácii osôb so zdravotným postihnutím,

– preberať, kontrolovať a ukladať liečivé prípravky, manipulovať s nimi a zaisťovať ich dostatočnú zásobu,-

– preberať, kontrolovať a ukladať zdravotnícke prostriedky a prádlo, manipulovať s nimi a zaisťovať ich dezinfekciu a sterilizáciu a ich dostatočnú zásobu.

Fyzioterapeut bez odborného dohľadu na základe indikácie lekára môže

–  vykonávať špecializované diagnostické postupy pre vyšetrenie pohybového systému vrátane prístrojových, napríklad pozitrónová elektromyelografia (PEMG), moire, posturografia,

– aplikovať fyzioterapeutické postupy pre pacientov, kde je reálne riziko zlyhania životných funkcií.

zdroj: kompetencie fyzioterapeuta, Česká právna norma

Marian