Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.

Zdravotnícke zariadenie Mgr. Marián Oráč, so sídlom: Spojová 25, 974 04 B. Bystrica, IČO: 34989072 vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje Klienta o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie služieb ponúkaných a poskytovaných Poskytovateľom, vrátane údajov o tom, kde môže Klient Reklamáciu uplatniť.

2.

Tento Reklamačný poriadok upravuje Reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č.

250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na Služby poskytované poskytovateľom.

3.

Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Klienta.

4.

Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je

zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

5.

Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Klient vyhlasuje, že bol oboznámený s

týmto Reklamačným poriadkom.

 

II. Výklad pojmov

1.

Poskytovateľom sa rozumie Zdravotnícke zariadenie Mgr. Marián Oráč, so sídlom: Spojová 25, 974 04 B. Bystrica, IČO: 34989072

2.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby.

3.

Vadou Služby sa rozumie najmä nedodržanie termínov stanovených Poskytovateľom,

vopred neohlásený výpadok Služby spôsobený stranou Poskytovateľa..

4.

Službou je akákoľvek činnosť, alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne, alebo bezodplatne.

5.

Bezpečnou službou je služba, ktorá za bežných, alebo rozumne predvídateľných podmienok nepredstavuje nebezpečenstvo. Jej poskytovanie nepredstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

6.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady

poskytovanej Služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením

primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie

reklamácie.

7.

Právo zákazníka na reklamáciu:

7.1.

V prípade, že bola spotrebiteľovi poskytnutá služba nižšej kvality, alebo rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Povinnosti spotrebiteľa

8.1.

Spotrebiteľ je vo vlastnom záujme povinný upozorniť predávajúceho ( fyzioterapeuta ) pred zahájením poskytovania služby na svoj zdravotný stav, zdravotné problémy a príznaky. V prípade keď nie je spotrebiteľ objektívne spôsobilý posúdiť vplyv poskytovanej služby na jeho zdravotný stav je spotrebiteľ povinný predložiť poskytovateľovi lekársky posudok popisujúci, že druh poskytovanej služby nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav spotrebiteľa a / alebo spôsob ako sa má / môže služba poskytovať.

 

III. Zodpovednosť za vady

1.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Klientovi bude spĺňať požiadavky na

kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby.

2.

Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Klientovi.

 

IV. Uplatnenie Reklamácie

1.

Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu:

a.

na kvalitu poskytovanej Služby,

b.

na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť,

že účet za Službu nebol vystavený v súlade s cenníkom Poskytovateľa.

2.

Reklamáciu musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil

vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní,

inak právo zo zodpovednosti za vady Služby, resp. právo na vrátenie nesprávne účtovanej

sumy za Službu zaniká.

2.1

Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne ( napr. výpoveď svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne odborný posudok fyziatra, alebo lekára špecialistu na reklamovanú problematiku).

3.

Poskytovateľ, alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie a dôkazov, ktoré poskytol spotrebiteľ.

4.

Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol poskytovateľ služby.

5.

Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Klient uplatniť:

a.

písomne na adrese Poskytovateľa,

b.

e-mailom na zákaznícke centrum,

c.

osobne v sídle Poskytovateľa.

6.

Konkrétne kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

7.

Pri uplatnení Reklamácie Klient vyplní Reklamačný protokol dostupný v mieste adresy poskytovateľa. V Reklamačnom protokole Klient uvedie svoje identifikačné a

kontaktné údaje (adresu bydliska, prípadne prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mail),

presne označí a popíše čoho sa Reklamácia týka, t.j. popíše vadu Služby, ako aj časové

vymedzenie, kedy sa podľa Klienta vada vyskytla, prípadne kedy došlo k obmedzeniu

kvality poskytnutej Služby. V Reklamačnom protokole Klient ďalej uvedie, ktorý z nárokov

zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie ( osobne, na účet ), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade Reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Klient uviesť aj obdobie, ktorého sa Reklamácia týka.

8.

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Klientom v ním

uplatnenej Reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Klientom uvedenú

kontaktnú adresu.

9.

Reklamačný protokol Klient zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa,

prípadne e-mailom na 1oracmaria@gmail.com alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa.

10.

Uplatnenie Reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú

Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti

zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

11.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu, ak vadu Služby alebo zníženie

kvality Služby spôsobila:

a.

okolnosť vylučujúca zodpovednosť,

b.

neoprávnený zásah Klienta do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým

Klient umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním,

takýto zásah,

c.

porušenie povinnosti Klienta vyplývajúcej z inštrukcií poskytovateľa

12.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu aj v prípade, ak Klient uplatnil

Reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil

alebo mohol zistiť.

13.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Klient riadne uplatnil

Reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná Reklamácia je doručená Poskytovateľovi

v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená Reklamácia neobsahuje všetky

požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, Reklamačné konanie začína až dňom

doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Klient ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní

chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

V. Vybavenie Reklamácie

1.

Pri osobnom uplatnení Reklamácie vydá poverený pracovník Poskytovateľa Klientovi

potvrdenú kópiu Reklamačného protokolu, ktorá je potvrdením o prijatí (uplatnení) Reklamácie.

2.

Pri uplatnení Reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ

Klientovi potvrdenie o prijatí Reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného

odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení

Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie

iným spôsobom.

3.

Poskytovateľ prešetrí uplatnenú Reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a

rozhodne o spôsobe vybavenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa

Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

4.

Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Klient

právo od zmluvy odstúpiť.

5.

O vybavení Reklamácie upovedomí Poskytovateľ Klientova zaslaním písomného

vyrozumenia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ktoré je potvrdením o

vybavení Reklamácie. Zaslaním písomného vyrozumenia Poskytovateľ splní aj svoju

povinnosť, ktorá mu z Reklamácie vyplýva.

6.

O vybavení Reklamácie informuje Poskytovateľ Klienta zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Klienta, v prípade, ak Klient požiadal o zaslanie informácie o vybavení

Reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Klient požiada o zaslanie informácie poštou,

Poskytovateľ zašle vyrozumenie na kontaktnú adresu Klienta uvedenú v Reklamácii.

7.

Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu

dozoru k nazretiu. Evidencia o Reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia

Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení

Reklamácie.

 

VI. Spôsoby vybavenia Reklamácie

1.

Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Klient právo na

jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného

odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

2.

Klient má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy / objednávky služby:

a.

ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady,

b.

ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

c.

ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby,

d.

Poskytovateľ nevybaví Reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

3.

Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny Služby.

4.

Pri vybavovaní Reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ.

5.

Poskytovateľ vybaví Reklamáciu a ukončí Reklamačné konanie jedným z nasledovných

spôsobov:

a.

odstránením vady poskytovanej Služby,

b.

vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od zmluvy),

c.

vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby,

d.

odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

6.

V prípade uznania Reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ

zúčtuje oprávnene Reklamovanú cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene Reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Klientom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby.

Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú Službu, suma vo

výške oprávnene Reklamovanej ceny sa kupujúcemu Klientovi vráti.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2016.

2.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Reklamačného poriadku bez

predchádzajúceho upozornenia. Zmena reklamačného poriadku sa stáva účinnou dňom

jeho zverejnenia na webovej lokalite Poskytovateľa.

3.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany

spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29,

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

 

Reklamačný poriadok vypracoval:

 

……………………………………………………………………

Mgr. Marián Oráč